Din Teoloji Alanında

ALEVİLİK

Alevilik nedir, inanç kaynakları, on iki imam, yazılı kaynaklar …. ALEVİLİK            Dördüncü halife Hz. Ali'nin soyundan gelen, onu diğer sahâbeden ve diğer üç halîfeden […]

Devamını oku..

İmamı Azam Ebu Hanife

Takvası, Siyasi Duruşu,Fıkıh Meclisleri, Hocaları Görüştüğü sahabiler,Fıkıh Akademisi, Çözdüğü Meseleler, İçtihat Usulü, Hanefilıkte Nakil Ve Tedvin Adı, Numan’dır… Sabit b. Zûta'nın oğludur… Asıl itibariyle “Numan”, vücuda hayat veren kan demek. […]

Devamını oku..

MÜRCİE

                 Bu fırka, büyük günah işleyenin mümin sayılıp sayılmayacağı hakkındaki tartışmaların çoğaldığı bir.dönemde ortaya çıkmıştır. Hâriciler, büyük günah işleyenin kâfir olduğunu, Mutezililer ise bunların mümin […]

Devamını oku..

MUTEZİLE

                     Emeviler döneminde ortaya çıkmış, fakat   Abbasîler dö­neminde uzun bir zaman İslâm düşünce âlemini işgal etmiştir. Bazılarına göre bu mezhep Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'ın, […]

Devamını oku..

MATÜRİDİLİK

             Bu mezhep, Ebu Mansur el-Matüridî diye meşhur olan «Muham-med b. Muhammed b. Mahmud»'a nisbet edilmektedir. Matürîdi, Semerkant'da, «Matürid» mahallesinde doğmuştur. Hicri 333, Miladi 914 […]

Devamını oku..

KADİYANİLİK

             Mirza Gulam Ahmet Kadiyânî (d. 1835 ya da 1839- ö. 1908) tarafından Hindistan Pencap-Kadiyan'da XIX. yüzyılın sonlarına doğru kurulan dini hareket. Kıyamet'e dair haberler […]

Devamını oku..

İSMAİLİYYE

               Şianın bir koludur. İmamiyyenin Hz. Ali neslinden altıncı imamı Cafer es-Sadık (148/765)'ın ölümünden sonra büyük oğlu İsmail'in adına ortaya çıkan bir fırkadır. İsmailliye şiası […]

Devamını oku..

İMAMİYE

          Bugün, İran, Irak, Pakistan ve diğer İslâm ülkelerinde bulunan Şii mezhebine mensup olanların çoğu «Şii-İmamî» diye adlandırılan guruba dahildirler. «Şii İmamı» fırkasına, Kur'an-ı Kerîm'in […]

Devamını oku..

Haricilik

HARİCİLİĞİN   DOĞUŞU VE  FIRKALARA AYRILIŞI              İslamda ortaya çıkan ilk fırka hariciliktir. Bazı önemli fikri düşünceleri çağdaşı düşüncelerden farklılık arzeder. Kendinden sonra ortaya çıkan mezhepleride […]

Devamını oku..

EŞ’ÂRİLİK

                  Mutezilîlerin fıkıh ve hadis âlimlerine karşı giriştikleri hücum şiddetlenmişti. Bunların hücumlarından ne bir tanınan fıkıh âlimi, ne de meşhur bir muhaddis kurtulabilmişti. Bu sebeple […]

Devamını oku..

SELEFİYYUN (Selefçiler)

           Selefîler, Hicri 4. yüzyılda ortaya çıkmışlardı. Bunlar, Hanbelî mezhebine mensup insanlardı. Bunlar, bütün görüşlerinin, Selefiye inancını canlandıran ve bu inanca ters düşen görüşlere karşı […]

Devamını oku..

 ŞİÎLİK

A) Kısaca İzahı:            Şiilik, İslâm siyasî mezheplerinin en eskisidir. Şîa kelimesi Arapçada şe-ye-a kökünden fırka, bölük, taraftar, yardımcı, bir kimseye uyan ve yardımcı olan manalarına […]

Devamını oku..

YEZİDİYYE

                 Şeyh Adiy bin Musafir bin İsmail bin Musa bin Mervan bin el-Hasan bin Mervan'a (ö.1160 ya da 1162 Laleş, Musul) dayandırılan İslâm dışı inanç […]

Devamını oku..

ZEYDİYYE

İMAM ZEYD ve MEZHEBİ Îmam Zeyd'în Doğumu Ve Gençliği            İmam Zeyd'in babası Ali Zeynelâbidin, dedesi şehidler şehidi Hz. Hüseyin; büyük dedesi İslâm kahramanı, İlim […]

Devamını oku..